Fomentar els usos compartits dels equipaments com a mesura de racionalització dels espais i alhora garantir la cohesió i cooperació entre entitats

S’han realitzat obres de millora i condicionament a l’Hotel d’Entitats de Can Sant Joan.S’ha començat a treballar en la racionalització i en el bon ús “Fomentar els usos compartits dels equipaments com a mesura de racionalització dels espais i alhora garantir la cohesió i cooperació entre entitats”

Actuar davant la discriminació, la xenofòbia, el racisme, els estereotips i els prejudicis per mitjà del desenvolupament de plans educatius i informatius al municipi

Implementació de la Xarxa anti-rumors. Desenvolupament del Pla Educatiu d’entorn. Celebració del dia de la llengua materna. Implementació del Pla de desenvolupament Comunitari de La “Actuar davant la discriminació, la xenofòbia, el racisme, els estereotips i els prejudicis per mitjà del desenvolupament de plans educatius i informatius al municipi”

Activar del Consell de la Discapacitat per treballar campanyes de conscienciació i sensibilització i generar una imatge positiva de les persones amb discapacitat

Realització de campanyes als mitjans municipals.Realització d’activitats de sensibilització. FET Consolidar la taula, les accions que en sorgeixin, així com aquelles actuacions que apareixen en “Activar del Consell de la Discapacitat per treballar campanyes de conscienciació i sensibilització i generar una imatge positiva de les persones amb discapacitat”

Adequar els perfils dels professionals del Servei d’Atenció Domiciliaria (SAD) per ajustar més els serveis que s’ofereixen a les necessitats reals dels usuaris

Incorporació de nous rols professionals al servei (educadora, fisioterapeuta, infermera). Ampliació del nombre d’hores de prestació per part de les treballadores familiars i de les “Adequar els perfils dels professionals del Servei d’Atenció Domiciliaria (SAD) per ajustar més els serveis que s’ofereixen a les necessitats reals dels usuaris”