Revisar l’ordenança municipal i el règim sancionador per millorar la convivència ciutadana

Revisió del marc d’actuació en matèria de convivència i civisme.

Amb l’objectiu de millorar la convivència ciutadana, la qualitat de vida al municipi i la reducció dels actes incívics s’ha revisat l’actual ordenança municipal i el règim sancionador.

S’han dut a terme els corresponents treballs a fi i efecte d’incorporar les novetats que millorin l’ordenança.

En aquests moments, un cop recollides totes les aportacions, s’està a punt d’aprovar de manera definitiva l’esmentada ordenança.

EN PROCÉS
EN PROCÉS