Reparacions als pavellons de la zona esportiva centre

SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA DEL GIMNÀS MUNICIPAL

S’ha redactat el projecte per a la substitució de la coberta. Les obres s’han valorat en 41.840, 78 €, IVA inclòs. Projecte executat.

MILLORA DE L’AÏLLAMENT TÈRMIC A LA COBERTA DE LA PISTA ZONA CENTRE

Les obres es van adjudicar el desembre de 2018 per 34.932,70 € , IVA inclòs. A febrer de 2019 les obres estan en execució.

REPARACIÓ DEL PAVIMENT DE LA PISTA COBERTA

L’octubre de 2018 es va aprovar la Memòria valorada de les obres de reparació del paviment del pavelló municipal cobert de la Zona Esportiva Municipal Centre.

La licitació es prevista dins el primer trimestre del 2019. El pressupost de licitació és de 60.000 €, IVA inclòs. La durada de les obres serà de tres setmanes.

Fet
FET