Regularitzar els terrenys on hi ha ubicada l’actual empresa Barnices Valentines. (MPGM Montcada Nord i Parc de la Riera Seca)

S’ha tramitat i aprovat definitivament la Modificació puntual de PGM Montcada Nord – Parc de la Riera Seca, avui encara en procediment judicial per Recurs interposat per l’Ajuntament de La Llagosta. La Modificació preveu l’ordenació d’una nova façana urbana al nord del municipi, amb la urbanització d’un gran parc fluvial de més de 7 Ha de superfície, que arreglarà un espai degradat avui ocupat per activitats en precari. A la vegada, s’ha intentat regularitzar la situació de la fàbrica de Valentine, i la creació de noves activitats industrials, comercials i d’oficines.

També s’ha redactat una proposta pel Parc de la Riera Seca.

Fet
FET