Protegir el patrimoni arquitectònic en perill: Torre Na Joana, Casa Larratea, Torre dels Frares, Vista Rica, Casa Masoliver…

CONSOLIDACIÓ PARCIAL DE TORRE NA JOANA (FASE 1)

Les obres es van iniciar el desembre de 2015 i van finalitzar l’abril de 2016.

El cost de les obres va ser de 23.133,21 euros , IVA inclòs.

CONSOLIDACIÓ DE L’HABITATGE AMB JARDÍ VISTA RICA

L’octubre de 2017 es va aprovar la Memòria Valorada per a la consolidació de l’habitatge amb jardí Vista Rica.

El desembre de 2018 es va convocar la licitació de les obres.

El pressupost de licitació és de 84.147,22 euros, IVA inclòs. La durada prevista de les obres és de 4 mesos.

CONSOLIDACIÓ PARCIAL DE TORRE NA JOANA I LA CAPELLA DE JESÚS DEL GRAN PODER (fFASE 2)

El desembre de 2017 es va aprovar la Memòria Valorada per a la consolidació parcial de Torre na Joana i de la capella de Jesús del Gran Poder.

La licitació es farà el gener de 2019. El pressupost de licitació és de 84.533,62 euros, IVA inclòs.La durada prevista de les obres és de 10 setmanes.

APROVACIÓ DEL PLA DIRECTOR DE TORRE NA JOANA

El juny de 2018 es va aprovar definitivament el PLA DIRECTOR DE TORRE NA JOANA.

TORRE DELS FRARES

S’ha encarregat un Informe patrimonial  i una valoració d’actuacions urgents a realitzar per evitar el col·lapse de la Torre dels Frares (53.276,81 euros, IVA inclòs)

LES MALESES

Consolidació de les estructures muràries  de la Casa de l’Aigua, del col·lector i dipòsit, a més de les estructures negatives: sitja, fossa ritual i forats de pal de les estructures pre-urbanístiques.

El cost de les obres va ser de 12.402,50 euros, IVA inclòs.

CASA DE LES AIGÜES

La Diputació de Barcelona ha concedit una subvenció de 109.000,00 euros per: redactar el projecte de restauració de la Torre de l’Aigua, reposar els passamans expoliats de la Sala del Pous i de l’edifici del Sobreixidor, restaurar les portes de la Sala del Pous i finestres de l’edifici del Sobreixidor i la neteja i tractament de conservació de les màquines de vapor.

Fet
FET