Promoure la mobilitat sostenible. Pla de Mobilitat Urbana els barris

Durant el més d’octubre de 2018 s’ha aprovat definitivament el PMUS

L’objecte del PMU és la configuració d’estratègies de mobilitat sostenible al municipi de Montcada i Reixac.

Per dur a terme aquesta finalitat, s’analitzen, a l’escenari actual, l’accessibilitat i la mobilitat de les persones (a peu, en bicicleta i en vehicle privat), el trànsit i la seguretat viària, el transport públic de viatgers (col·lectiu i servei de taxi), els aparcaments, el consum energètic i les emissions associades dels vehicles, fent una diagnosi de les disfuncions del sistema de mobilitat.

Es defineix un model futur de mobilitat sostenible, basat en la qualitat de vida, la integració social, un desenvolupament econòmic sostenible i en la minimització dels consums energètics del conjunt del sistema de transport. Per això, es proposaran actuacions concretes i adaptades a la realitat econòmica, amb una programació a 6 i 12 anys (2017-2023 i 2022-2028), tenint en compte que després del període de 6 anys el Pla haurà de ser revisat.

Per últim, s’estableixen uns indicadors i mecanismes de seguiment del PMU

Fet
FET