Pla local de prevenció i gestió de residus municipal 2017-2023

Objectiu: residu zero

S’ha aprovat el Pla Local de Prevenció i Gestió de Residus Municipal que marca unes línies estratègiques per:

  • Reduir la generació de residus, promovent la prevenció de residus com eix prioritari.
  • Millorar la quantitat i la qualitat de la recollida selectiva.
  • Fer transparent i sostenible econòmicament la gestió de residus.

Cada línia estratègica marca uns objectius a assolir durant la vigència del Pla, 2017-2023, mitjançant més de 30 accions previstes.

Fet
FET