Pla d’estalvi d’aigua i disminució de productes fitosanitaris: substitució de gespes per prats mediterranis i arbustius. Utilització d’aigua freàtica

L’any 2015 va començar la transformació de zones de reg aeri a goter o prat sense reg. Concretament s’està duent a terme la transformació de gespes regades per aspersió  a superfícies d’arbustives amb arbrat amb reg per goter o superfícies de prat sense reg.

De les 40 inicials, any rere any hem anat transformant aquestes instal·lacions. A dia d’avui només ens resten 16 instal·lacions amb regs aeris. Les zones en les que s’ha actuat són les següents:

 • Parterre la Dalla
 • Zona verda Carrer Sant Ignaci
 • Zona verda del carrer Guadiana
 • Parterre carrer Puigcerdà
 • Rotonda carrer Jaume I
 • Plaça Joan Fuster
 • Parterres plaça Nicaragua
 • Parc carrer Escoles
 • Parterres Parc del Turó Blau
 • Plaça Gaudí
 • Parterre plaça de les  Calderes
 • Parterre parc Salvador Allende
 • Parterre plaça del Poble
 • Accés Santa Maria
 • Carretera de la Roca
 • Plaça Joanot Martorell
 • Places interiors Pla d’en Coll
 • Parterre carrer Bogatell
 • Rambla Països Catalans
 • Zona verda carrer Girona
 • Parc de Ca’n’Oller
 • Rotonda carrer Major
 • Parterre davant cementiri
 • Parterres riera Sant Cugat
 • Plaça Mourenx
 • Parterres Ferrer i Guàrdia
 • Parterre plaça de la Ribera
 • Parterres plaça d’Espanya

Respecte a l’ús d’aigua freàtica es limita a les campanyes de reg amb cuba per l’arbrat de nova plantació dels darrers tres anys.  Actualment es disposa d’un punt de captació i s’està treballant per disposar de dos nous punts per una millor distribució en el territori.

Fet
FET
Estalvi aigua