Internalització de serveis

L’actual govern municipal, partint del principi que és potestat de l’Ajuntament l’autoorganització i la determinació de la forma de gestió dels serveis segons regula l’art. 85 de LBRL (Ley Reguladora de Bases de règimen Local), creu oportú passar a gestió directa determinats serveis, aconseguint millores en l’eficàcià i efeciència dels propis serveis, el control d’execució dels mateixos i també en la millora en els drets laborals.

En aquest sentit, per mitjà de la comissió de treball anomenada “comissió d’internalització” duu endavant la remunicipalització  d’un seguit de serveis que es venien prestant mitjançant contractes de prestació de serveis amb empreses externes.

Els àmbits que s’han assumit com a gestió directa són els de cooperació i solidaritat, Educació, Cultura Arts Escèniques, Cultura i Patrimoni i Sistemes d’Informació i Comunicació.

Fet
FET