Incorporar els criteris ambientals a les ordenances fiscals

Les ordenances fiscals apliquen bonificacions amb criteris ambientals com les següents:

  • Bonificació de fins el 75% en l’impost sobre vehicles de tracció mecànica als vehicles tipus turisme amb emissions reduïdes o sense emissió de gasos contaminants, en funció de la classe de carburant utilitzat i les característiques del motor.
  • Bonificació de fins el 50 % de la quota integra de l’impost els habitatges, indústries, comerços i usos hostelers en què s’instal·lin sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol.
Fet
FET