Incloure les clàusules socials com a política d’ocupació en les licitacions públiques municipals

Creació del Servei de contractació i compres

Compra pública responsable

El nou servei  de contractació i compres té, entre d’altres objectius, vetllar perquè la contractació municipal compleixi objectius socials, mitjançant la inclusió de clàusules socials en els plecs i contractes municipals, afavorint l’accés de les persones emprenedores a la contractació pública i reservant determinats contractes a centres especials de treball i empreses d’inserció sociolaboral.

La nova llei estatal de contractes del sector públic 9/2017 posa en marxa un nou marc legislatiu on la contractació pública deixa de banda el criteri de l’oferta econòmicament més avantatjosa i fa prevaler criteris socials, mediambientals i d’innovació de forma transversal i obligatòria en la contractació. Dins d’aquest àmbit, les administracions locals són protagonistes en l’aplicació d’aquests canvis, i per aquest motiu, així com des del ferm convenciment de la necessitat d’incorporar criteris socialment més justos, els ajuntaments de Montcada i Reixac, Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès i Ripollet  en el marc del projecte d’ESS “Llavors”van organitzar una formació específica sobre aquesta temàtica dirigida a personal d’intervenció, secretaria, contractació i compres.

Fet
FET