Gestionar els expedients d’expropiació pendents i dur a terme mesures per evitar futures expropiacions

S’han realitzat diverses tramitacions de planejament urbanístic per tal d’evitar la sol·licituds d’expropiació, tot i adjudicant-los aprofitament urbanístic en àmbits d’actuació urbanística, com serien la MPGM Montcada Nord, Font Pudenta, i en redacció la MPGM Can st Joan i Vista Rica. L’objectiu principal es evitar sol·licituds d’expropiacions per ministeri de la llei de parcel·les qualificades de sistemes urbanístics sense estar en polígons d’actuació urbanística. Així mateix, s’ha gestionat els expedients en tramitació actualment, amb diferents procediments judicials encara oberts per tal de defensar els interessos públics municipals (expropiacions de Mas Rampinyo, Plaça de la Ribera, Vista Rica.,…).

També s’han tramitat expedients d’atermenament del domini públic per tal d’assegurar que aquest estigui plenament identificat.

Fet
FET