Fer els canvis necessaris per donar compliment a la llei de morositat. Rigor i celeritat en els pagaments a proveïdors

Aquesta és una activitat continuada ja que el pagament de factures és quelcom viu. S’han pres les mesures necessàries per tal de donar compliment a la legislació vigent i accelerar el pagament als proveïdors.

Així mateix, la intervenció municipal ha advertit als centres gestors municipals d’aquelles factures municipals entrades, i revisions adreçades a les Àrees de l’Ajuntament sobre la facturació no tramitada amb una antiguitat superior a un mes, des de la seva presentació al registre municipal, amb els respectius llistats de factures.

Fet
FET