Elaborar pressupostos en base zero, detallats per programes i adaptats a la realitat socioeconòmica del municipi

L’any 2017 es va engegar el nou model de pressupost en base zero i la redefinició de les partides pressupostàries. El pressupost de 2018 s’ha creat amb la inclusió de projectes pressupostaris amb finançament afectat. El proper pressupost 2019 consolidarà la vessant dels projectes i es definirà l’estructura per programes. Per al pressupost de 2020 es treballarà conjuntament amb els programes i projectes, per acabar consolidant-ho l’exercici 2021.

Que s’ha fet?

  • Revisió, escrutini i definició de l’estructura pressupostària dels projectes de despesa de no inversió amb finançament afectat de totes les àrees.
  • Introducció a les revisions en base zero de les despeses per centre gestor.
  • Vinculació i afectació de totes les subvencions finalistes.
  • Integració del pressupost i els projectes de despesa amb finançament afectat.
Fet
FET