Dotar la policia de suficients mitjans humans, materials i tecnològics per tal que puguin desenvolupar la seva tasca d’una manera més eficaç i segura

Mentre es fa efectiva la incorporació de tots els recursos humans necessaris mitjançant les corresponents convocatòries per a la selecció del personal, s’intenta cobrir les places vacants amb la incorporació d’agents en comissió de servei.

S’incorporen al pressupost partides pressupostàries per dotar d’elements de seguretat i protecció a tots els agents.

S’incorporen les noves patrulles de seguretat ciutadana, l’adquisició de diverses motocicletes per als serveis de proximitat, així com un nou vehicle camuflat per als serveis especials.

Fet
FET