Definir la normativa urbanística aplicable de la Zona 15

Es troba en redacció una Modificació puntual de planejament al barri de Santa Maria, que ha de definir la normativa aplicable a la Zona 15, així com l’ordenació de les façanes urbanes a la carretera N-150 i a la Riera de Sant Cugat. Aquesta nova normativa portarà la definició dels principals paràmetres urbanístics per a l’atorgament de llicències urbanístiques i alhora seguretat jurídica per als principals operadors. També es proposa la  consolidació de les façanes urbanes a la N-150 i a  la Riera de Sant Cugat, la desafectació i millora de la xarxa viària, així com l’obtenció de nous sistemes d’espais lliures i equipaments. Es millorarà i preveuran nous passos de comunicacions rodats i peatonals a banda i banda de la via del tren.

EN PROCÉS
EN PROCÉS