Consolidar i potenciar el programa “Joves per la ocupació”

Programa Joves per l’Ocupació finançat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu. S’han portat a terme 5 edicions, des de l’any 2012 al 2018, d’una durada de 12 a 15 mesos.

COL·LECTIU DESTINATARI:

Persones joves entre 16 i 25 anys en situació d’atur amb dèficits formatius i amb baixa qualificació, i menors de 30 anys en cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, amb baixa qualificació i/o amb dèficits formatius. S’entén per persones joves amb baixa qualificació aquelles que no disposen del graduat en ESO i aquelles que, malgrat l’han obtingut, no han continuat amb els estudis postobligatoris i han abandonat el sistema educatiu.

OBJECTIU:

Retorn dels joves al sistema educatiu i/o inserció laboral.

RESULTATS :

Joves atesos en les diferents edicions : 192 joves.

Retorn al sistema educatiu / contractes subscrits : 20  /  64

Fet
FET