Pla d’estalvi d’aigua i disminució de productes fitosanitaris: substitució de gespes per prats mediterranis i arbustius. Utilització d’aigua freàtica

L’any 2015 va començar la transformació de zones de reg aeri a goter o prat sense reg. Concretament s’està duent a terme la transformació de “Pla d’estalvi d’aigua i disminució de productes fitosanitaris: substitució de gespes per prats mediterranis i arbustius. Utilització d’aigua freàtica”