Implantar progressivament la tarifació social a les taxes i preus públics per accedir als serveis que presti l’Ajuntament en el marc d’una política fiscal socialment compromesa, financerament eficient i fiscalment responsable

La implantació de la tarifació social ha rebut 119 sol·licituds per beneficiar-se de la bonificació social.S’ha donat resposta a totes les sol·licituds, el que ha “Implantar progressivament la tarifació social a les taxes i preus públics per accedir als serveis que presti l’Ajuntament en el marc d’una política fiscal socialment compromesa, financerament eficient i fiscalment responsable”

Contenir la pressió fiscal dins d’uns límits raonables, entenent que els impostos a la ciutadania són els que mantenen el serveis que atorga l’Ajuntament

L’any 2016 es va realitzar una revisió de l’IBI aplicant una variació que va permetre rebaixar un 3% el rebut de l’IBI. Els anys següents, “Contenir la pressió fiscal dins d’uns límits raonables, entenent que els impostos a la ciutadania són els que mantenen el serveis que atorga l’Ajuntament”