Millorar la transparència i l’adequació dels processos selectius de personal municipal a la realitat social de Montcada i Reixac i a les necessitats del servei públic (bases selectives, sistemes de comunicació amb persones aspirants, etc.)

Els processos selectius oberts que es convoquen es publiquen al BOBP i al DOGC d’acord amb la normativa vigent. A més, per tal de potenciar “Millorar la transparència i l’adequació dels processos selectius de personal municipal a la realitat social de Montcada i Reixac i a les necessitats del servei públic (bases selectives, sistemes de comunicació amb persones aspirants, etc.)”

Dotar la policia de suficients mitjans humans, materials i tecnològics per tal que puguin desenvolupar la seva tasca d’una manera més eficaç i segura

Mentre es fa efectiva la incorporació de tots els recursos humans necessaris mitjançant les corresponents convocatòries per a la selecció del personal, s’intenta cobrir les “Dotar la policia de suficients mitjans humans, materials i tecnològics per tal que puguin desenvolupar la seva tasca d’una manera més eficaç i segura”