Campanyes sectorials de control d’activitats comercials en matèria de seguretat alimentària

Sectors: carnisseries-xarcuteries, peixateries, forns de pa i establiments on es vengi pa, pastisseries-brioixeries.

S’està realitzant una campanya de control d’establiments dels sectors comercials següents: carnisseries-xarcuteries, peixateries, forns de pa i establiments on es vengi pa i pastisseries-brioixeries. En concret s’han controlat els aspectes següents en matèria de seguretat alimentària: estat de les infraestructures i equipaments de l’establiment i de les pràctiques dels manipuladors d’aliments i autocontrols. De cada inspecció s’ha emès una acta on es comuniquen les mesures correctores que cal adoptar per aconseguir millorar les condicions higiènico sanitàries de l’establiment. L’adopció de les mesures proposades són d’obligat acompliment. S’informa novament de les mesures proposades i de l’obligatorietat d’adoptar-les mitjançant un requeriment a la titularitat de l’establiment.

EN PROCÉS
EN PROCÉS