Adequar els perfils dels professionals del Servei d’Atenció Domiciliaria (SAD) per ajustar més els serveis que s’ofereixen a les necessitats reals dels usuaris

  • Incorporació de nous rols professionals al servei (educadora, fisioterapeuta, infermera).
  • Ampliació del nombre d’hores de prestació per part de les treballadores familiars i de les auxiliars de la llar.
Fet
FET
  • Treball coordinat amb el CAP per a la incorporació de la infermeria en el servei municipal d’ajuda a domicili.
EN PROCÉS
EN PROCÉS
  • No s’ha pogut consolidar el rol de la fisioterapeuta per haver de prioritzar les hores dels altres rols professionals.
  • Consolidació econòmica per la incorporació de tots els rols professionals.
PENDENT