Activar del Consell de la Discapacitat per treballar campanyes de conscienciació i sensibilització i generar una imatge positiva de les persones amb discapacitat

Realització de campanyes als mitjans municipals.
Realització d’activitats de sensibilització.

Fet
FET

Consolidar la taula, les accions que en sorgeixin, així com aquelles actuacions que apareixen en d’altres plans transversals i que afecten a aquest col·lectiu.

EN PROCÉS
EN PROCÉS

Establir un calendari regular i accions concretes de la taula de persones amb discapacitat.

PENDENT